یکشنبه, 19 مرداد 1393 ساعت 18:14

بررسي عوامل موثر در جريان مهاجرت از ايران با استفاده از مدل پانل پويا

عنوان نشریه:   تحقيقات اقتصادي :   تابستان 1393 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 337 تا صفحه 362 .

نویسندگان:  محسن رناني, همايون شيرازي, بهروز صادقي عمروآبادي

چکیده:

مهاجرت از جمله موضوعات مهمي است که در سه دهه اخير بسيار به آن توجه شده است. بر اساس آمار سازمان ملل خروج مهاجران از ايران در ساليان اخير بسيار بيشتر از ورود مهاجران به داخل کشور بوده است. به همين علت بررسي نقش عوامل مختلف در خروج مهاجران از کشور اهميت بسزايي دارد و مي تواند در سياست گذاري به منظور کنترل روند مهاجرت مورد توجه قرار گيرد.

هدف اين مطالعه بررسي عوامل موثر در جريان مهاجرت ايران است. در اين مطالعه ابتدا شاخصي با عنوان کيفيت زندگي با استفاده از روش تحليل عاملي ساخته شده و پس از آن اثر اين شاخص همراه متغيرهاي ديگري که اثر عوامل اقتصادي و سياسي را در جريان مهاجرت بررسي مي کنند در قالب مدل جاذبه تعميم يافته و پانل پويا در دوره زماني 2002- 2011 ميلادي بررسي شده است.

نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که کيفيت زندگي، عوامل نهادي و سياسي به ترتيب بيشترين اثر را در خروج مهاجران از کشور دارند. همچنين، مهاجران ايراني در کشور مهاجرپذير در روند مهاجرت ايران اثر مثبت دارند و با افزايش فاصله از تعداد مهاجران ايراني کاسته مي شود.

 

« متن کامل »

موارد مرتبط

نظر دادن

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید: