پنج شنبه, 11 تیر 1394 ساعت 01:20

بررسي اثر وفور منابع طبيعي (نفت و گاز) بر سرکوب مالي و رشد اقتصادي از کانال اثرگذاري بر توزيع درآمد

نویسندگان: محمد رضایی ، کاظم یاوری ، مرتضی عزتی ، منصور اعتصامی  

عنوان نشریه: اقتصاد انرژی ایران ( اقتصاد محیط زیست و انرژی ) : بهار 1394 ، دوره 4 ، شماره 14 ، از صفحه 89 تا صفحه 122.

چکیده:

در اين مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبيعي (نفت و گاز) بر سرکوب مالي و رشد اقتصادي از کانال اثرگذاري بر توزيع درآمد مورد بررسي قرار گيرد. مدل سيستم معادلات همزمان که از تبيين نظري پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله اي (SLS3) براي دوره 1389-1352 مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد که افزايش درآمدهاي نفتي منجر به افزايش نابرابري شده و مطابق آنچه انتظار مي رفت، افزايش نابرابري نيز به افزايش سرکوب مالي در اقتصاد دامن مي زند. همچنين سرکوب مالي منجر به کاهش رشد اقتصادي شده است. بنابراين فرضيه اصلي تحقيق مبني بر اثر درآمدهاي نفتي بر سرکوب مالي و رشد اقتصادي از کانال توزيع درآمد مورد تاييد قرار گرفت. از ديگر نتايج اين پژوهش مي توان به اثر منفي وفور درآمدهاي نفتي (اثر مستقيم) بر رشد اقتصادي و اثر مثبت آن بر نابرابري نام برد. اين مقاله مستخرج از رساله دکتري با عنوان «نقش وابستگي نفت در عدم تعادل هاي اقتصادي (مطالعه موردي: ايران)» مي باشد.

    « متن کامل » 

                                                  

                                      

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: