دوشنبه, 02 تیر 1393 13:52

تحليل اثرات محيط زيستي و رفاهي اصلاح يارانه حامل هاي انرژي (کاربرد الگوي تعادل عمومي محاسبه پذير)

 نویسندگان:  , حمید آمادهعلیرضا غفاری , زکریا فرج زاد

عنوان نشریه: اقتصاد انرژي ايران (اقتصاد محيط زيست و انرژي) :   زمستان 1393 , دوره  3 , شماره  13 ; از صفحه 33 تا صفحه62. 

چکیده

اجراي گام دوم هدفمندسازي يارانه ها که توام با اصلاح قيمت حاملهاي انرژي بود، اثرات متعددي بر اقتصاد کشور دارد. يکي از مهمترين اثرات، تغيير شرايط رفاهي و محيط زيستي کشور است. در اين مقاله با استفاده از مدل تعادل عمومي، اثرات محيط زيستي و رفاهي اصلاح يارانه حامل هاي انرژي در اين مرحله طي دو سناريو بازتوزيع درآمدي (پرداخت درآمد به طور کامل و مساوي بين خانوارها و پرداخت درآمد مطابق با قانون هدفمندسازي يارانه ها) مورد تحليل قرار گرفته است. در مدل طراحي شده، اقتصاد ايران شامل 26 بخش است. خانوارها نيز به تفکيک شهري و روستايي و در دهک هاي درآمدي در نظر گرفته شده است. عوامل توليد شامل نيروي کار ماهر، نيروي کار غيرماهر و سرمايه است. حامل هاي انرژي شامل برق، گازطبيعي، گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت کوره و گازوييل است. سناريوي بازتوزيع تمامي درآمد ميان خانوارها، در ميان خانوارهاي شهري حدود 16 درصد و در ميان خانوارهاي روستايي 53 درصد افزايش رفاه ايجاد مي کند. اين ارقام براي سناريوي بازتوزيع نيمي از درآمد ميان خانوارها، به ترتيب حدود 3 درصد و حدود 25 درصد است. در بررسي اثرات زيست محيطي، نيز مشخص شد اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در مجموع بر کاهش انتشار آلاينده ها موثر است.                                                                    

                                                              « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: