×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 04 تیر 1392 23:46

تحليل اقتصادسنجي تقاضاي نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده اي- مقايسه رهيافت هم انباشتگي و STSM

 

 نویسندگان : حمید آماده

عنوان نشریه : مطالعات اقتصاد انرزی : زمستان 1392 , دوره 10 ,شماره 39 , صفحه 51_75  

چکیده

يارانه اي بودن قيمت حامل ها انرژي در کشور شده است تا مصرف اين منابع در سال هاي گذشته به ويژه در بخش حمل و نقل افزايش قابل توجهي داشته باشد. با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، افزايش قيمت حامل ها انرژي از جمله گازوئيل مدنظر قرار گرفته است. براي بررسي اثرات اقتصادي اين افزايش لازم است واکنش مصرف انرژي به تغييرات قيمتي الگوسازي شود. در اين مقاله به برآورد تابع تقاضاي نفت گاز در زير بخش حمل و نقل جاده اي کشور پرداخته شده است. براي الگوسازي تابع تقاضاي نفت گاز از تکنيک هاي مختلف اقتصادسنجي از جمله الگوي لگاريتمي، هم انباشتگي يوهانسن، رهيافت ARDL و الگوي سري هاي زماني ساختاري (STSM) استفاده و نتايج حاصل مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد که تقاضاي گازوئيل از نظر قيمتي بي کشش است. کشش قيمتي و درآمدي تقاضاي انرژي در بلندمدت به ترتيب -0.5 و 0.93 برآورد شده است. کشش هاي برآورد شده از تکنيک هاي مختلف تفاوت چنداني با هم ندارند. هم چنين نتايج STSM نشان مي دهد که اولا ماهيت روند تقاضاي نفت گاز تصادفي نيست و ثانيا اين روش نسبت به رهيافت هم انباشتگي، کشش هاي قيمتي را کم تر برآورد مي کند. بر اين اساس براي کاهش مصرف نفت گاز در زيربخش حمل و نقل جاده اي تکيه بر سياست ها قيمتي صرف نمي تواند راهگشا باشد.

 

 « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: