پنج شنبه, 12 تیر 1393 00:26

تحليل تعادل عمومي محاسبه پذير اثرات رفاهي اصلاح يارانه حامل هاي انرژي: شاخص تغييرات معادل هيکس

نویسندگان: هاتف حاضری نیری ، سید ابراهیم حسینی نسب

عنوان نشریه: پژوهشهای اقتصادی : تابستان 1393 ، دوره 14 ، شماره 2 ، از صفحه 21 تا صفحه 40.

چکیده:

اندازه گيري اثرات رفاهي اصلاح يارانه انرژي، يکي از مهمترين گام هاي اساسي در تعيين شرايط و سناريوهاي اصلاح قيمت حامل هاي انرژي مي باشد. لذا هدف اصلي اين مقاله، بررسي چگونگي اثرگذاري اصلاح يارانه انرژي بر رفاه دهک هاي درآمدي خانوارهاي شهري و روستايي مي باشد که با استفاده از مدل تعادل عمومي محاسبه پذير استاندارد و بر اساس سناريوهاي قانون مصوب مجلس سال 1389 مورد ارزيابي قرار مي گيرد. همچنين در اين مطالعه، سياست هاي حمايتي و بازتوزيع درآمدي ناشي از اصلاح يارانه نيز شبيه سازي و تحليل مي شود.
نتايج بررسي نشان مي دهد که با اصلاح يارانه انرژي به صورت افزايش قيمت انرژي، رفاه تمامي خانوارهاي شهري و روستايي کاهش يافته و اين امر، بويژه در دهک هاي پايين درآمدي در هر دو خانوارهاي شهري و روستايي مصداق بيشتري دارد. همچنين در نتيجه اصلاح يارانه انرژي خانوارهاي روستايي در مقايسه با خانوارهاي شهري، کاهش رفاه بيشتري را تجربه مي نمايند و از طرفي ديگر، بسته هاي حمايتي و بازتوزيع درآمد ناشي از اصلاح قيمت انرژي تحت سناريوهاي مختلف بازتوزيع تا حد قابل توجهي کاهش رفاه خانوارها را جبران مي کند.

  « متن کامل »

 

                                                 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: