پنج شنبه, 12 تیر 1393 01:35

تاثير متغيرهاي اقتصادي در آلودگي محيط زيست با تاکيد بر شاخص توسعه مالي: کاربرد روش گشتاورهاي تعميم يافته

نویسندگان: حسن حیدری ، عسل صادق پور

عنوان نشریه: محیط شناسی: زمستان 1392 ، دوره 39 ، شماره 4 ، ( پیاپی 68 ) ، از صفحه 29 تا صفحه 44. 

چکیده

امروزه، آلودگي محيط زيست از چالش هاي اصلي جهان به شمار مي رود. پيش از شکوفايي اخير اقتصادي دنيا، تصور مي شد رشد اقتصادي افزايشي در درآمدها ايجاد مي کند و به بهبود کيفيت زندگي نيز منجر خواهد شد. رشد اقتصاد جهان با کاهش کيفيت محيط زيست، مقوله حفظ محيط زيست را در کانون توجه جهاني قرار داد. در اکثر مطالعات انجام گرفته، در زمينه بررسي عوامل موثر در آلودگي محيط زيست، اين عوامل را به رشد اقتصادي کشور و مصرف انرژي محدود کرده اند، اما در اين پژوهش با استفاده از داده سال هاي 1980- 2010 و بررسي سه گروه درآمدي مختلف از کشورها، به اثرگذاري ساير متغيرهاي اقتصادي با تاکيد بر شاخص توسعه مالي بر آلودگي محيط زيست، با استفاده از مدل هاي داده هاي تابلويي پويا و با استفاده از روش تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)پرداخته مي شود. نتايج بيانگر اثرگذاري متفاوت شاخص توسعه مالي در کشورهاي با گروه درآمدي متفاوت در ميزان آلودگي محيط زيست است، به طوري که اين شاخص در کشورهاي با درآمد سرانه کم اثر فزاينده، در کشورهاي با درآمد سرانه متوسط بي معني و در کشورهاي با درآمد سرانه بالا اثر کاهنده در آلودگي محيط زيست دارد. همچنين، منحني زيست محيطي کوزنتس (EKC) فقط در کشورهاي با گروه درآمدي سرانه بالا تاييد مي شود، بنابراين، رويکرد نوين جهان را بايد حرکت به سوي محيط زيست اقتصادي دانست. رويکردي که به لزوم تقويت و حمايت همه جانبه به وسيله تعامل ميان رشته اي بين متخصصان محيط زيست، کارشناسان حوزه اقتصادي و دولت مردان حوزه سياست بيش از پيش تاکيد مي کند 

   « متن کامل »  

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: