چهارشنبه, 25 تیر 1393 00:24

تاثير اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بر بخش هاي مختلف اقتصادي با استفاده از جدول داده - ستانده

نویسندگان: مجید اسلامی اندارگلی ، حسین صادقی ، محمد محمدی خبازان

عنوان نشریه:  پژوهش های اقتصادی : تابستان 1392 ، دوره 13 ، شماره 2 ، از صفحه 85 تا صفحه 106.

چکیده

در اين مطالعه، سعي شده تا با استفاده از تکنيک جدول داده - ستانده انرژي سال 1385، اثرات افزايش قيمت حامل هاي انرژي در قالب دو سناريو و در دو مرحله (اثرات مستقيم و غيرمستقيم) بر بخش هاي مختلف اقتصادي ايران محاسبه شود.
طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتايج اعمال سناريو اول (قيمت مصوب حامل هاي انرژي در سال 1390) و افزايش قيمت در مرحله اول (اثرات مستقيم) بايد گفت که با افزايش قيمت حامل هاي انرژي در اين سناريو، صنعت آجر با بيشترين درصد افزايش قيمت محصول يعني 138 درصد در رتبه اول بيشترين تاثيرپذيري، بخش سيمان با افزايش قيمت 86 درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداري و ارتباطات با تغيير قيمتي برابر 65 درصد در رتبه سوم اين معيار اثرگذاري قرار دارند.
همچنين، بيشترين ميزان افزايش قيمت محصولات بخش هاي مختلف در سناريو دوم (قيمت بر اساس پيش بيني موسسه بين المللي انرژي) به ترتيب، مربوط به صنايع آجر، سيمان و کاشي و سراميک با افزايشي معادل 473.68، 347.74 و 199.81 درصد قرار دارند.
به علاوه، با تعريف ماکزيمم افزايش قيمت در سناريو دوم، بيشترين افزايش بهاي تمام شده از منظر تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم مربوط به بخش صنايع آجر به ميزان 772.54 درصد، بخش سيمان با افزايشي برابر 599.90 درصد و بخش کاشي و سراميک با افزايشي معادل 431.52 در رتبه هاي دوم و سوم، بيشترين افزايش در سطوح قيمت هاي محصول قرار دارند.

« متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: