شنبه, 26 تیر 1395 11:14

تبيين راهبردهاي توسعه سرويس ها و زيرساخت هاي ICT در کشور با رويکرد آمايش اقتصادي (مطالعه موردي استانهاي کرمانشاه، سمنان، فارس و آذربايجان شرقی(

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری ، طاهره صادق لو ، حسین صادقی ، حسن محمدغفاری

عنوان نشریه:  آمایش محیط : زمستان 1394 ، دوره 8 ، شماره 31 ، از صفحه 29 تا صفحه 53.

چکیده:

توسعه فناوري اطلاعات به عنوان يکي از معيارهاي اساسي پيشرفت و توسعه يافتگي در کشورها بشمار مي آيد. دستيابي به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات نيازمند عوامل مختلفي مي باشد که يکي از مهمترين اين عوامل توسعه زيرساخت ها و سرويس هاي ICT در کشور مي باشد که دستيابي به اين هدف نيازمند ارزيابي دقيق وضع موجود و مقايسه آن با وضع مطلوب مي باشد. يکي از بهترين روش هاي دستيابي به چنين هدفي انجام برنامه ريزي راهبردي مي باشد که از طريق شناسايي نقاط قوت، ضعف، تهديدات و فرصت هاي توسعه سرويس ها و زيرساخت هاي ICT امکانپذير مي باشد. در اين راستا در مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسي توصيفي- تحليلي سعي شده تا با محاسبه مدل SWOT براي استان هاي نمونه (کرمانشاه، سمنان، آذربايجان شرقي و فارس) و با نظرخواهي چند سطحي از 30 نفر کارشناس خبره در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در هر يک از استان ها به بررسي وضع موجود در استان ها پرداخته شود. در نهايت محاسبه داده هاي به دست آمده حاصل از نتايج کارشناسي در مجموع ميانگين چهار استان نيز راهبرد تهاجمي به عنوان راهبرد کانوني مورد توجه قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد که در سه استان سمنان، آذربايجان شرقي و فارس فاصله اي با وضع مطلوب مشاهده نمي گردد و تنها در استان کرمانشاه فاصله اندکي در اين زمينه با شاخص مطلوب که استقرار در راهبرد کانوني تهاجي مي باشد، وجود دارد که با انجام برنامه ريزي هاي عملياتي در زمينه کاهش تهديدها و تبديل ضعف ها به قوت ها در سطح استاني اين نيز برطرف خواهد شد. لذا در کل شکاف زيادي را نمي توان به لحاظ آمايش اقتصادي در زمينه توسعه زيرساخت ها و سرويس هاي ICT در سطح کشور مشاهده کرد که مي توان گفت اين نتيجه در بين ساير بخش هاي اقتصادي نيز صادق مي باشد.

« متن کامل »

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: