×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 09 مرداد 1393 21:23

رانت منابع طبيعي و فساد در کشورهاي عضو اوپک: کاربرد الگوي داده هاي تابلويي

نویسندگان : محمدعلی فلاحی , محمدحسین مهدوی عادلی , فرشته جندقی میبدی

عنوان نشریه : اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) : تابستان1393 , دوره3 , شماره11 , صفحه195_225

چکیده

امروزه فراواني منابع طبيعي و فساد اداري از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادي به ويژه در کشورهاي در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه ميان اين دو مقوله در کشورهاي عضو اوپک با استفاده از روش هاي حداقل مربعات معمولي ترکيبي و الگوي اي تابلويي طي دوره زماني 2003-2010 بررسي مي شود. در کنار رانت هاي نفتي و مواد معدني (به عنوان معيارهاي فراواني منابع طبيعي) از متغيرهاي ديگري نظير درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسي به عنوان متغيرهاي کنترل استفاده شده است. نتايج برآورد اثر مثبت و معني دار رانت نفت و مواد معدني را بر سطح فساد تاييد مي کند. با لحاظ کردن معيارهاي ديگر به جاي رانت هاي نفتي، وجود اين رابطه مجددا تاييد مي شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نيز رابطه منفي معني داري با سطح فساد دارند و هيچ گونه شواهدي مبني بر اينکه بهبود دموکراسي سطح فساد را کاهش مي دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفي منابع طبيعي را بر فساد تعديل مي کند.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: