جمعه, 28 شهریور 1393 11:02

ارزيابي مدل رشد نئوکلاسيک در تبيين چرخه هاي تجاري ايران

نویسندگان: زهرا افشاري, نوشين محمودي, رضا بوستاني

عنوان نشریه: مطالعات اقتصادي كاربردي : بهار 1393 , دوره  3 , شماره 9 ; از صفحه 189 تا صفحه 204 .

چکیده:

در اين مقاله يک مدل رشد نئوکلاسيک جهت تبيين چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران به کار گرفته شد. ابتدا چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران از داده هاي تحقق يافته فصلي مصرف، سرمايه گذاري و هزينه هاي مصرفي دولت استخراج شد. سپس يک مدل رشد نئوکلاسيک به گونه اي تعميم يافت که تکانه هاي فن آوري و هزينه هاي مصرفي دولت را شامل شود. پارامترهاي مدل با استفاده از ويژگي هاي سري هاي زماني در اقتصاد ايران مقداردهي شد. براي ارزيابي مدل، چرخه هاي تجاري تحقق يافته در ايران با متناظر آنها در مدل شبيه سازي شده مقايسه گرديد. نتايج نشان مي دهد که مدل مي تواند نوسانات اقتصاد ايران را به خوبي بازتوليد کند. همچنين نتايج شبيه سازي نشان مي دهد که عامل اصلي نوسانات در اقتصاد ايران تکانه هاي فن آوري است و سهم تکانه هاي دولت در نوسانات اقتصادي بسيار اندک است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: