جمعه, 28 شهریور 1393 11:53

مهم ترين عوامل موثر در مزد منصفانه، آزمون نظريه آكرلوف در ايران

نویسندگان:  جعفر عبادي, ابوالفضل پاسباني صومعه

عنوان نشریه:   تحقيقات اقتصادي :   زمستان 1392 , دوره  48 , شماره  4 ; از صفحه 91 تا صفحه 117 .

چکیده:

با توجه به فقدان توضيحي همه جانبه درباره عوامل موثر در مزد منصفانه و تطابق نداشتن كامل ميان نظر كارگر و كارفرما در مورد آن، مقاله حاضر با تكميل حلقه هاي مفقوده فرضيه آكرلوف، مبني بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امكان عملي تقرب به سوي مزد منصفانه و تحقق آثار آن را در بهره وري فراهم مي كند. به اين منظور، ضمن تجزيه و تحليل تئوريك نظريه آكرلوف و آزمون ضمني آن مبني بر اثر مزد كاركنان مشابه و نرخ بيكاري در تعيين مزد منصفانه، ابعاد 38 گانه موثر در تعيين مزد منصفانه، از طريق مصاحبه كيفي و تكميل پرسش نامه با نمايندگاني از گروه هاي كارگري، كارفرمايي و متخصصان دانشگاهي بازار كار، سنجش و ابعاد شكل دهنده مزد منصفانه و نحوه اولويت دهي به آن عوامل در ايران آزمون شد، در نهايت، مشخص شد كه كارفرمايان و كارگران براي بيشتر مولفه هاي موثر در مزد منصفانه ميانگين رتبه اي متفاوتي قائل اند كه لازم است اين شكاف در رتبه بندي مولفه ها كاهش يابد.

« متن کامل »

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: