جمعه, 30 فروردين 1387 12:12

اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي کشورهاي OECD به وسيله تصريح غير خطي قيمت نفت

 ابريشمي حميد*,مهرآرا محسن,غنيمي فرد حجت اله,كشاورزيان مريم   * دانش و توسعه بهار 1387; 15(22):11-27.

 ما در اين مقاله به بررسي اثر نوسانات قيمت نفت بر رشد اقتصادي برخي کشورهاي پيشرفته صنعتي (OECD) شامل نروژ، انگلستان، کانادا که جزو کشورهاي خالص صادر کننده نفت هستند مي پردازيم. به اين منظور از تصريح غير خطي قيمت نفت که به روش GARCH تخمين زده مي شود در يک دستگاه VECM استفاده مي کنيم. متغيرهاي داخل مدل شامل نرخ بهره بلند مدت و کوتاه مدت، نرخ تورم، نرخ رشد GDP، نرخ ارز موثر و افزايش و کاهش قيمت نفت مي باشند. نتايج تخمين هاي به دست آمده در مورد کشورهاي مذکور نشان مي دهد که شوک کاهش قيمت نفت اثر معني داري بر رشد GDP نداشته و يا اين اثر ناچيز مي باشد. در صورتي که اثر افزايش قيمت نفت در تمام موارد معني دار و بيشتر از اثر کاهش قيمت نفت بوده است. به عبارتي نوسانات قيمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. از طرف ديگر نتايج نشان مي دهد شوک پولي در کنار شوک قيمت نفت منبع بزرگ و قابل توجهي در بي ثباتي رشد GDP مي باشند.


فایل pdf

منبع: sid.ir

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: