پنج شنبه, 05 تیر 1393 ساعت 02:23

اقتصاد سياسي نظام ارزي کشورهاي نفتي

نویسندگان:   جاوید بهرامی ، سید پیمان اسدی 

عنوان نشریه: اقتصاد انرژی ایران (محیط زیست و انرژی) : زمستان 1392 ، دوره 2، شماره 9 ، از صفحه 1 تا صفحه29

چکیده:

در اين مطالعه به بررسي عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزي در کشورهاي توليدکننده نفت پرداخته شده است. نظريه هاي رايج در انتخاب نظام ارزي عبارتند از انتخاب منطقه بهينه ارزي، نظريه اقتصاد سياسي و فرضيه بحران ارزي که در اين مطالعه به بررسي اين موضوع از منظر نظريه اقتصاد سياسي پرداخته شده است. متغيرهاي مورد استفاده، ساختار اقتصادي و سياسي کشورهايمورد بررسي را نشان مي دهد که در بازه زماني 1974 تا 2011 در نمونه انتخابي از 31 کشور توليدکننده نفت با بيشترين ميزان توليد با استفاده از مدل پنل لاجيت مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه اين مطالعه حاکي از اهميت ساختار سياسي، رانت نفتي، ايدئولوژي دولت و اندازه اقتصاد در تعيين نظام ارزي در نمونه مورد بررسي است. بدين ترتيب که هرچه ساختار سياسي دمکراتيک تر، ايدئولوژي دولت چپ گرايانه تر و اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، احتمال اتخاذ نظام ارزي شناور افزايش مي يابد و هرچه رانت نفتي و درجه وابستگي به درآمد نفت بيشتر باشد گرايش به نظام ارزي ثابت افزايش مي يابد.

                                                                     « متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: