×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
پنج شنبه, 22 بهمن 1394 08:00

بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر ترکيب شرکاي عمده تجاري ايران طي دوره 1392-1371

عنوان نشریه:   پژوهشنامه بازرگاني :   تابستان 1395 , دوره  - , شماره  79 ; از صفحه 1 تا صفحه 33 .

نویسندگان:  سيدعليرضا كازروني, حسين اصغرپور, اوين خضري

چکیده:

هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثر تحريم هاي اقتصادي بر ترکيب شرکاي عمده تجاري ايران طي دوره زماني 1392-1371 مي باشد. براي اين منظور ابتدا بر مبناي معيارهاي ارائه شده توسط هافبائر تحريم ها در سه طيف ضعيف، متوسط و قوي تقسيم بندي شده و بصورت دو متغير مجازي وارد مدل شده و سپس تاثير اين متغيرهاي مجازي به همراه ساير متغيرهاي مدل بر سهم تجارت ايران با شرکاي تجاري در قالب تجزيه و تحليل هم انباشتگي پانلي مورد ارزيابي قرار گرفته است. برآورد مدل در اين تحقيق در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله نخست، مدل تحقيق براي کليه کشورهاي طرف تجاري با ايران برآورد گرديده است که نتايج نشان دهنده اين است که تحريم هاي اقتصادي قوي نه تنها در دوره اجراي تحريم بلکه در دوره بعد از تحريم نيز تجارت ايران با کل شرکاي تجاري را کاهش داده است. در مرحله دوم به منظور تحليل حساسيت نتايج حاصل از برآورد مدل، کشورهاي مورد بررسي در تحقيق با استفاده از روند سهم تجارت ايران با آن ها به دو گروه، کشورهايي با روند نزولي تجارت با ايران (کشورهاي گروه اول) و کشورهايي با روند تجارت صعودي با ايران (کشورهاي گروه دوم) تقسيم شده و نتايج برآورد مدل براي دو گروه مختلف کشورها حاکي از اين است که با اجراي تحريم هاي اقتصادي قوي تجارت ايران با کشورهاي گروه اول نيز هم در دوره اجراي تحريم هم دوره بعد از تحريم کاهش پيدا کرده و تجارت با کشورهاي گروه دوم تنها در دوره اجراي تحريم کاهش يافته است

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: