دوشنبه, 31 فروردين 1388 12:40

اثرات جهاني شدن بر صادرات غيرنفتي ايران

 ابريشمي حميد,گرجي ابراهيم,احراري مهدي,نجفيان فرزانه* پژوهشنامه بازرگاني تابستان 1388; 13(51):1-24.

 در مقاله حاضر سعي شده، تاثير جهاني شدن در كنار عوامل قيمتي و غيرقيمتي بر صادرات غيرنفتي ايران با استفاده از شبكه عصبي GMDH به عنوان ابزاري با قابليت بالا در مسيريابي و تشخيص روندهاي غيرخطي پيچيده، بخصوص با تعداد مشاهدات محدود، مورد بررسي واقع شود. همچنين از معيار ادغام تجارت بين الملل (ITI) و شاخص باز بودن تجاري OPENOX به عنوان شاخص جهاني شدن استفاده شده است.

نتايج مطالعه نشان مي دهد كه شاخص هاي جهاني شدن، رشد درآمد جهاني و رشد واردات كالاهاي سرمايه اي به عنوان متغيرهاي برون سيستمي، تاثير به مراتب بيشتري بر رشد صادرات غيرنفتي نسبت به ساير متغيرها - به خصوص متغيرهاي درون سيستمي - دارند. ضمن اينكه رشد توليد حقيقي به عنوان مهمترين عامل درون سيستمي، نقش تعيين كننده اي در رشد صادرات غيرنفتي ايفا مي كند.

منبع: sid.ir

فایل pdf

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: