×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 25 تیر 1396 11:05

نقش توانمندسازي روان شناختي و تمايل به کارآفريني کارکنان در رابطه بين بازارگرايي و نوآوري سازماني

نویسندگان: عليرضا اميني, اسماعيل مزروعي نصرآبادي, معصومه آقاجري

عنوان نشریه:  مديريت بازرگاني :   تابستان 1396 , دوره  9 , شماره  2 #m00121 ; از صفحه 233 تا صفحه 258 .

چکیده:

اين پژوهش با هدف شناسايي و تبيين تاثير متغير بازارگرايي بر نوآوري با توجه به اثر ميانجي توانمندسازي روان شناختي کارکنان و اثر تعديل گر متغير تمايل به کارآفريني اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر روش، توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش حاضر را 250 نفر از کارکنان شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري واحد کرنج دربرمي گيرد. داده ها به کمک پرسشنامه اي گردآوري شدند که روايي و پايايي آن به تاييد رسيد. براي تجزيه وتحليل داده ها، از مدل سازي معادلات ساختاري و تکنيک حداقل مربعات جزئي استفاده شده است. يافته ها نشان مي دهد اثر بازارگرايي سازمان تاثير مثبت و معناداري بر نوآوري دارد و اثر توانمندسازي روان شناختي کارکنان تاثير مثبت و معناداري بر نوآوري دارد. اثر توانمندسازي روان شناختي کارکنان در رابطه بين بازارگرايي و نوآوري تاييد شد. اثر تعديل گري متغير تمايل به کارآفريني سازمان بر رابطه بين بازارگرايي سازمان و نوآوري تاييد نشد، اين در حالي است که اثر مستقيم متغير تمايل به کارآفريني بر نوآوري به تاييد رسيد.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: