×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
چهارشنبه, 30 تیر 1395 13:37

بررسي کارايي شعبه هاي بانک کشاورزي به روش تحليل پوششي داده ها (مطالعه موردي شعبه ها استان البرز)

نویسندگان:  پرويز اردبيلي ميانجي, ولي بريم نژاد

عنوان نشریه:  تحقيقات اقتصاد كشاورزي :   زمستان 1395 , دوره  8 , شماره  4 (پياپي 32) ; از صفحه 19 تا صفحه 37 .

چکیده:

بانک ها به عنوان مهم ترين نهاد مالي نقشي مهم در اقتصاد ملي دارند، مديريت بانک ها همواره با توجه به شرايط اقتصادي حال و آينده، براي بهبود خدمات بانکي، بازاريابي، نوآوري در ارايه خدمات، رقابت با ساير بانک ها در تلاش هستند. بنابراين، يکي از اهداف بانک ها افزايش کارايي اقتصادي است. در اين مقاله کارايي 25 شعبه بانک کشاورزي استان البرز در سال 1391 و سال 1392 به روش تحليل پوششي داده ها که يکي از کاربردي ترين روش هاي ارزيابي عملکرد مي باشد، اندازه گيري شده است. نتايج پژوهش بيانگر آن است که ميانگين کارايي فني شعبه ها بانک کشاورزي در استان البرز در شرايط بازده ثابت و متغير به مقياس در سال 1391 به ترتيب برابر 84.2 و 87.7 درصد و در سال 1392 برابر 92.8 و 93.7 است. ميانگين کارايي به مقياس نيز در سال 1391، 95.9 درصد و در سال 1392، 98.9 بوده است، که از دو مدل پايه اي تحليل پوششي داده ها(مدل BCC و مدل CCR با ماهيت خروجي) استفاده شده است.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: