×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 92
جمعه, 18 مرداد 1392 18:17

تحليل بيزي مدل هاي پروبيت فضايي در بررسي پذيرش رقم پربازده گندم

نویسندگان:  آناهيتا نظري گوران, ولي بريم نژاد

عنوان نشریه:  مدلسازي اقتصادي :   بهار 1392 , دوره  7 , شماره  1 (پياپي 21) ; از صفحه 69 تا صفحه 83 .

چکیده:

هدف کلي اين مقاله بررسي و شناخت عواملي است که منجر به پذيرش کشت ارقام پر بازده گندم توسط زارعين گرديده است. هدف ديگر اين مقاله در نظر گرفتن تاثيرات همسايگي بر تصميم گيري زارعين در خصوص پذيرش رقم گندم، به صورت داده هاي فضايي مي باشد. براي اين منظور از مدل انتخاب گسسته پروبيت فضايي و براي برآورد اين مدل از روش بيز با کمک نرم افزار MATLAB استفاده گرديد. آمار و اطلاعات مورد استفاده از 214 گندم کار بخش مرکزي شهرستان قزوين با روش نمونه گيري تصادفي ساده در تابستان سال 1391 جمع آوري گرديد. نتايج حاصل از برآورد مدل ها با استفاده از روش بيز نشان داد که متغيرهاي ارتباط با تعاوني توليد روستايي، تجربه، سن، ميزان توليد گندم و ضريب اتورگرسيو فضايي بر پذيرش رقم پربازده گندم تاثيرگذار هستند.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: