شنبه, 18 مهر 1394 ساعت 09:37

برآورد ظرفيت اقتصادي ماليات در استان هاي کشور با رهيافت اقتصادسنجي فضايي

عنوان نشریه : پژوهشنامه مالیات : تابستان 1394 ، دوره23 ، شماره26 (مسلسل 74) ، صفحه177_199

نویسندگان : علیرضا شکیبایی ، محمدرضا احمدی نژاد ، فاطمه طالقانی ، زهرا کمال الدینی

چکیده

با توجه به اهميتي که درآمدهاي مالياتي در تامين هزينه هاي دولت دارد، برآورد ظرفيت مالياتي نقش مهمي در سياست گذاري هاي اقتصادي مي تواند ايفا کند. از اين رو در مطالعه حاضر به برآورد ظرفيت مالياتي اقتصادي استان هاي کشور طي دوره 1390-1380 پرداخته شده و ظرفيت مالياتي سهم ماليات ها از توليد ناخالص داخلي استان ها تعريف شده و براي برآورد ظرفيت اقتصادي ماليات از روش اقتصادسنجي فضايي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهند که افزايش شاخص توسعه انساني به افزايش ماليات بر درآمد، ثروت، فروش و کل مي انجامد و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي از کل ارزش افزوده به صورت غير مستقيم در ظرفيت مالياتي دخيل مي باشد. هم چنين افزايش سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از کل ارزش افزوده منجر به افزايش ماليات بر درآمد و ماليات کل مي شود، در حالي که تاثيرپذيري ماليات بر فروش و ثروت از افزايش ارزش افزوده اين بخش مثبت نمي باشد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: