جمعه, 06 تیر 1393 ساعت 23:32

اولويت بندي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي ايران با ملاحظه آلودگي هاي زيست محيطي

نویسندگان : اسفندیار جهانگرد

عنوان نشریه : مجلس و راهبرد : زمستان1393 , دوره21 , شماره80 , صفحه137_168 

چکیده

اين مقاله به بررسي اولويت بندي سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي با هدف رسيدن به حداقل تبعات آلودگي گازهاي گلخانه اي و حداکثر رشد اقتصادي مي پردازد. براي اين منظور از اطلاعات گازهاي گلخانه اي CO2 ,SPM ,NOX,CH ,SO2 و همچنين جدول چهارده بخشي داده- ستانده سال 1385 استفاده شده است. در اين مقاله پيوندهاي اقتصادي پسين و پيشين و تعميم يافته زيست محيطي پسين و پيشين بخش ها استخراج شده و در نهايت به دليل شاخص هاي متناقض با استفاده از مدل تصميم گيري چند معياره، اولويت بندي سرمايه گذاري بخشي با لحاظ هر دو رويکرد اقتصادي و زيست محيطي انجام شده است. نتايج اين مطالعه با توجه به تغيير اولويت بندي سرمايه گذاري بخشي با لحاظ آلودگي هاي زيست محيطي و بدون آن نشان مي دهد که در تخصيص منابع جهت ايجاد ظرفيت هاي جديد، دولت بايد براي دستيابي به رشد اقتصادي پايدار علاوه بر مسايل اقتصادي به موضوع آلودگي هاي زيست محيطي نيز توجه جدي داشته باشد.

  « متن کامل »                                                                                                         

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: