دوشنبه, 07 مهر 1393 ساعت 11:33

تاثير سياست هاي زيست محيطي بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل

عنوان نشریه : مدل سازی اقتصادی : بهار1393 ، دوره8 ، شماره1 (پیاپی25) ، صفحه17_34

نویسندگان : میرحسین موسوی ، قادر صفرزاده

چکیده

بخش حمل و نقل يکي از آلوده کننده ترين بخش هاي اقتصادي است که داراي پيامدهاي خارجي منفي زيادي مي باشد. اين بخش در ازاي توليد آلايندگي هاي زيست محيطي هيچ قيمتي را پرداخت نمي کند در حالي که طبق قضيه پيگو هر آلوده گر بايد هزينه هاي آلودگي خود را پرداخت کند. با توجه به اين مساله، هدف مقاله حاضر بررسي تاثير سياست هاي زيست محيطي بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل با استفاده از روش سري هاي زماني ساختاري که از الگوريتم کالمن فيلتر استفاده مي کند و داده هاي سالانه طي دوره 1389-1357 است. از هزينه نهايي کاهش آلودگي (قيمت سايه اي) به عنوان متغيري براي بيان سياست هاي زيست محيطي استفاده شده است. اين هزينه ها با استفاده از تابع مسافت و به کارگيري روش تحليل مرزي تصادفي برآورد شده است. نتايج نشان مي دهد که ضريب به دست آمده براي رشد قيمت سايه اي آلاينده ها برابر با -0.25 مي باشد که نشان مي دهد در کوتاه مدت بين رشد قيمت سايه اي آلاينده هاي زيست محيطي در بخش حمل و نقل و رشد ارزش افزوده اين بخش رابطه معکوسي وجود دارد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: