شنبه, 14 تیر 1393 ساعت 13:38

اندازه گيري سرمايه اجتماعي در ميان نخبگان (مطالعه موردي: نخبگان استان تهران)

نویسندگان:  رضا نجارزاده ، مرتضی عزتی ، محمد سلیمانی

عنوان نشریه:  مجلس و راهبرد : زمستان 1392 ، دوره 20 ، شماره 76 ، از صفحه 179 تا صفحه 212.

چکیده:  

يکي از چالش هاي اصلي سرمايه اجتماعي، سنجش و اندازه گيري آن است. ازاين رو روش هاي مختلفي براي آن پيشنهاد شده است. يکي از اين روش ها ژنراتور موقعيت است که در اين مقاله براي سنجش سرمايه اجتماعي نخبگان استفاده شده است. اين روش بر سنجش ميزان دسترسي فرد به منابع اجتماعي تاکيد داشته و تلاش دارد منافع جذب شده توسط فرد در شبکه اجتماعي را بسنجد.
در مقاله حاضر با استفاده از داده هاي پرسش نامه اي که ميان نخبگان و استعدادهاي برتر عضو بنياد ملي نخبگان توزيع شده؛ ميزان سرمايه اجتماعي افراد (دسترسي هريک از نخبگان به منابع سرمايه اجتماعي) اندازه گيري و سپس با لحاظ کردن دو نوع سرمايه اجتماعي پرستيژ بالا و پايين، ميزان دو نوع سرمايه نيز ميان افراد مختلف سنجيده شد. نتايج حاکي از آن است که در جامعه آماري نخبگان دسترسي به منابع سرمايه اجتماعي در ميان مردان، افراد متاهل، فارغ التحصيلان دکتري و رشته هاي فني و مهندسي از ديگران بيشتر است. همچنين براي نشان دادن کاربردهاي تکنيک ژنراتور موقعيت، اثرپذيري سرمايه اجتماعي از برخي متغيرها (جنسيت، تحصيلات، سن و وضعيت تاهل) با استفاده از رگرسيون برآورد شده است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: