دوشنبه, 17 شهریور 1393 ساعت 21:31

آزمون همگرايي باشگاهي بين استان هاي ايران: يافته هاي جديد با استفاده از تحليل ناپارامتريك

نویسندگان: زهرا (ميلا) علمی ,  امید رنجبر

عنوان نشریه: تحقيقات اقتصادي : بهار 1393, دوره 49 , شماره 1 ; از صفحه 189 تا صفحه 210 .

چکیده:

در اين مقاله فرضيه تشکيل هم گرايي باشگاهي بين GDP سرانه واقعي استان هاي ايران با استفاده از رگرسيون چندکي ناپارامتريک و رويکرد پويايي هاي توزيع طي دوره زماني 1379-1388 آزمون مي شود. نتايج تحقيق حاکي از شکل‏ گيري دو باشگاه هم گرايي بين استان هاي کشور است که اکثرا به سمت باشگاه فقير در حال هم گرايي اند. همچنين، محاسبه سرعت هم گرايي حاکي از ناهمگوني شديد بين الگوهاي رشد اقتصادي استان هاست به‏ طوري ‏که براي ارتقاي GDP سرانه استان هاي فقير به سمت باشگاه ثروتمند به دوره زماني بين 20 تا 60 سال نياز است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: