دوشنبه, 05 خرداد 1393 ساعت 00:00

آزمون هم‌گرایی باشگاهی بین استان‌های ایران: یافته‌های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک

تحقیقات اقتصادی: دوره 49، شماره 1، بهار 1393، صفحه 189-210

علمی زهرا(میلا) ؛ رنجبر امید

در این مقاله فرضیۀ تشکیل هم‌‌گرایی باشگاهی بین GDP سرانۀ واقعی استان‌‌های ایران با استفاده از رگرسیون چندکی ناپارامتریک و رویکرد پویایی‌‌های توزیع طی دورۀ زمانی 1379- 1388 آزمون می‌‌شود. نتایج تحقیق حاکی از شکل‏گیری دو باشگاه هم‌‌گرایی بین استان‌‌های کشور است که اکثراً به سمت باشگاه فقیر در حال هم‌‌گرایی‌اند. همچنین، محاسبۀ سرعت هم‌‌گرایی حاکی از ناهمگونی شدید بین الگوهای رشد اقتصادی استان‌‌هاست به‏ طوری ‏که برای ارتقای GDP سرانۀ استان‌‌های فقیر به سمت باشگاه ثروتمند به دورۀ زمانی بین 20 تا 60 سال نیاز است.

کلیدواژگان :استان‌های ایران؛ پویایی‌‌‌های توزیع؛ رگرسیون چندکی ناپارامتریک؛ هم‌‌‌‌گرایی باشگاهی

اصل مقاله (332 K)

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: