شنبه, 24 ارديبهشت 1390 00:00

بررسي اقتصادي امکان نوسازي صنعت مرغ داري در کشور با محوريت بهينه سازي مصرف سوخت

ابريشمي حميد, حسن تاش، سيدغلامحسين, عبدلي، قهرمان, صميمي، سياوش، مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ پاييز 1390; 8(30):155-179.

 در پي افزايش قيمت نفت در دهه هفتاد ميلادي، توجه به کارايي مصرف سوخت در جهان افزايش يافته است. اما در اين بين کشورهاي صادرکننده نفت از جمله ايران، با توجه به منابع بزرگ انرژي خود کم تر به اين موضوع پرداخته اند. سالانه ميليون ها بشکه معادل نفت خام در بخش هاي مختلف کشور، انرژي مصرف مي شود و اين در حالي است که ساختار فرسوده توليد کشور سبب شده است تا شدت مصرف انرژي در ايران بسيار بيش تر از استانداردهاي جهاني باشد. در اين پژوهش وضعيت مصرف انرژي در صنعت مرغ داري به طور خاص مورد بررسي قرار گرفته، و با قيمت هاي منحرف شده موجود حامل هاي انرژي و تفاوت قيمت هاي داخلي و منطقه اي و هم چنين با استفاده از دو مفهوم نوظهور شرکت هاي خدمات انرژي و مکانيزم توسعه پاک، تلاش شده است تا راه حل عملي و اقتصادي براي کاهش شدت مصرف انرژي در صنعت مرغ داري کشور از طريق نوسازي اين صنعت در جهت بهينه سازي مصرف سوخت يافت شود. در اين مقاله نشان داده مي شود که نوسازي صنعت مرغ داري در ايران نمونه اي است كه از لحاظ فني امكان پذير بوده و از لحاظ مالي توجيه پذير است و از محل صرفه جويي قابل حصول در مصرف سوخت، تامين مالي مي شود و تعريف آن در قالب يک طرح توسعه پاک نيز بر جذابيت اقتصادي اجراي آن مي افزايد.

كليد واژهتوجيه پذيري اقتصادي، شرکت هاي خدمات انرژي، توسعه پاک، صرفه جويي انرژي

منبع: sid.ir

فایل pdf

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: