مقاله علمی-پژوهشی اقتصاد کشاورزی، منایع طبیعی و محیط زیست (62)