کتاب اقتصاد مسکن و شهری

مقاله علمی-پژوهشی رفتاری، اقتصاد آزمایشی، اقتصاد شناختی، و اقتصاد مبتنی بر ارگان عصبی (16)

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 23:55

همرنگی با جماعت

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:39

تحلیل یا قواعد سرانگشتی؟

چهارشنبه, 03 بهمن 1397 ساعت 17:04

مثلث خطای فردی

پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1392 ساعت 19:26

مقاله اقتصاددانان رفتاري و نظريه هاي آنها

چهارشنبه, 30 تیر 1389 ساعت 00:00

علوم شناختی و عملکرد اقتصادی

چهارشنبه, 30 دی 1388 ساعت 00:00

علم اقتصاد مبتني بر ارگان عصبي