کتاب اقتصاد مسکن و شهری

کتاب اقتصاد رفتاری، آزمایشی، شناختی، و مبتنی بر ارگان عصبی (24)

شنبه, 26 مرداد 1398 ساعت 01:36

کتاب «فقر احمق می کند»

دوشنبه, 21 مرداد 1398 ساعت 02:04

کتاب «نقشه های شیطانی»

یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 22:58

کتاب پاداش از دن آریلی

یکشنبه, 15 مهر 1397 ساعت 22:36

کتاب کژرفتاری از ریچارد تیلر

شنبه, 31 شهریور 1397 ساعت 18:45

کتاب «کمبود»

سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 18:47

کتاب اقتصاد هویت، آکرلاف و کرانتون

پنج شنبه, 29 بهمن 1394 ساعت 16:15

کتاب تفکر: سریع و کند؛ دانیل کانمن