جمعه, 03 خرداد 1398 ساعت 13:06

معرفی کتاب "زیبایی شناسی علم اقتصاد" به قلم دکتر رحیمی بروجردی

 

 

متن پشت جلد کتاب: "موضوع این کتاب، «تفکر انسان اقتصادی» و «انتخاب اقتصادی» طی دوره‌های زمانی مختلف است. در همین چارچوب، ضمن بررسی اجمالی رویدادهای تاریخی و نگرش‌های فلسفی، نگاهی «زیبایی شناسانه» نیز ارائه شده تا «رضایت‌مندی» انسان‌ها را از «انتخاب اقتصادی» طی زمان‌های مختلف آشکار کند. خواننده این کتاب، در مسیر مطالعه‌اش با شعر و ادبیات هم‌آوا می‌شود و با اسطوره‌ها و تاریخ و سیر تفکر و تأثیرات اندیشه‌های کهن بر تطور علم اقتصاد آشنا می‌شود و رد پای رفتاها و اندیشه‌های انسان اقتصادی را در کوشش ذهنی ادیبان و نویسندگان در کنار نگرش‌های فلسفی در فضایی که تمامی از تفکر «اومانیسم» نشأت گرفته‌اند، می‌بیند.
دوره‌های تاریخی مورد بحث کتاب عبارت‌اند از: عصر سیاسی، اجتماعی یونان باستان، عصر امپراطوری روم، دوران تاریکی در اروپا، رنسانس، مکاتب ادبی، هنری اومانیستی و بورژوایی، مکاتب فلسفی-سیاسی اومانیستی عصر جدید."

مرور کتاب

این کتاب حول سه محور نگارش شده است: «انسان اقتصادی»؛ «زیبایی شناسی» و «ادراک هولوگرافیک اقتصاد». 

۱- انسان اقتصادی با تولد آدم متولد شد و قدمتی به­اندازة شناختی دارد که انسان از خلقت خویش دارد. در مرتبة نخست، انسان به دنبال رفع حوائج مادی و ترجیحات مادی خویش بود تا برای ادامة حیات زنده مانده و قادر به حرکت و فعالیت باشد. حس کنجکاوی، زیاده خواهی و فرصت طلبی انسان او را برآن می داشت که برای حداکثرسازی منافع مادی خویش به ابزار اطلاعات کامل دست پیدا کرده و با استفاده از تجربیات خویش و گذشتگان، عادت ها و رسوم در کنار باورها و اندیشه‎هایی که طی دوران مختلف برایش حاصل شده و همچنین بهره گیری از منطق عقلایی و یافتن شناخت کامل از شرایط پیرامونی طی دوره های مختلف زمانی، کمترین اشتباهات را در تصمیم سازی ها و انتخاب های اقتصادی خویش داشته باشد. اما چگونگی انتخابی بهینه و رفع حوائج مادی همة مطلوبیتی نبوده است که انسان های اقتصادی به­دنبال ارضاء آن بوده اند؛ بلکه افراد و جوامع مختلف، طی تمامی دوران تاریخ، مطلوبیت های غیرمادی متفاوتی نیز داشته اند که حتی حاضرند برای به دست آوردن آنها از بخشی یا حتی تمامی درآمدهای خویش صرف نظر کرده یا هزینة بدست آوردن آنها کنند. متأسفانه اکثر مطالعات اقتصادی، «انسان اقتصادی» را صرفاً از تحولات اندیشه از رنسانس به بعد دیده است.

۲- هدف این کتاب برقراری رابطه میان «تفکر» و «انتخاب اقتصادی» در دوره های مختلف زمانی از دریچة پنجرة زیبایی شناسانه است. آنچه اصرار بر آن داشته ام، القای این نکته است که نمی توان رفتار و نگرش اقتصادی را خارج از رفتارهای اجتماعی و حتی روانی و تمایل به حس درونی و ذهنی زیبایی که در همه حال در انسان طبیعی وجود دارد و او سعی کرده آن را توسط فلسفه، هنر، شعر و ادبیات و سایر مقولات علوم انسانی و اجتماعی عرضه کند، جست وجو کرد. از طرفی، در هر مرحله از مراحل زندگی آدمی و رفتارهای اقتصادی او، نوعی از حس یا درک زیبایی در ذهن وی پدیدار می­شود که البته به مثابه عاملی مستقل از رفتارهای اقتصادی خارج از ذهن پدیدار شده و متعاقباً نگرش ها، تصمیمات و رفتارهای اقتصادی او را متأثر و جهت دار ساخته و «انتخاب» او را در حوزة اقتصادی میسر می سازد. بنابراین، «انسان اقتصادی» در فرایند ژرف نگری در تفکر اقتصادی که با نگاه زیبایی شناسانه بدست می آورد، نه تنها حس بهتری نسبت به زندگی پیدا می کند، بلکه معنی و مفهوم انتخاب های اقتصادی و رفتارهای خویش را در محیط پیرامونی بهتر می تواند درک کند.

۳- تمامی اندیشه ها و نظریه های اقتصادی که از بدو تولد آدم تا کنون توسط «انسان اقتصادی» تفکر، طراحی و تبیین شده اند، در یک مجموعة مدون در قالب الگوی هولوگرافیک، به صورت هولوگرام (تمام نگار) توسط نظم هستی در جهان به تصویر کشیده شده‎اند. حال اگر این مجموعة عظیم را به هزاران هزار تکه کنیم و اشعة لیزر را به هر جزء (که احتمالاً فکر کنیم هر تکه نظریة واحدی را نیز در خود جای داده است) بتابانیم، خواهیم دید که آن جزء بسیار کوچک، کل مجموعه یا نمایی کامل از تصویر کتاب اقتصادی را به معرض نمایش ما می گذارد. یعنی، هر جزء از نظریة اقتصادی می تواند تصویر کاملی از تفکر اقتصادی را برایمان حاصل کند. به همین دلیل است که «دکتر سایمون» در تشریح هولوگرام معتقد است که ذهن هولوگرافیک می تواند "هر تفکری را که تا کنون شکل گرفته، یا در آینده شکل خواهد گرفت، در خود داشته باشد". «دکتر دیوید سایمون» مدیر بخش پزشکی «مرکز چوپرا برای بهبود» و نویسندة کتاب «خرد بهبود» می نویسد: "تصویر تمام نگار (‎هولوگرام)، تصویر سه بعدی است که از فیلم دو بُعدی حاصل می شود. ویژگی منحصربفرد تصویر تمام نگار (هولوگرام) آن است که از هر ذرة فیلم، می توان عکس سه بعدی کامل را پدید آورد. کل در هر ذره موجود است و از همین رو به آن تصویر تمام نگار (هولوگرام) می گویند. به همین ترتیب، تمامی جنبه های کیهان در یکایک ما موجود است. نیروهایی که ماده را در سراسر کیهان تشکیل می دهند، در یکایک اتم های بدن ما یافت می شوند. ذهن می تواند هر تفکری را که تا کنون شکل گرفته، یا در آینده شکل خواهد گرفت، در خود داشته باشد. درک این حقیقت، دریچة زندگی را به‎روی ما می گشاید و ما را به سوی آزادی نامحدود هدایت می کند. تجربه کردن این حقیقت، مبنای خرد حقیقی است". 

 

لینک خرید کتاب