شنبه, 18 خرداد 1398 ساعت 15:36

کتاب تخصصی اقتصاد آب شهری

معرفی کتاب تخصصی اقتصاد آب شهری
(Urban Water Economics)
نویسندگان: دکتر سید حسین سجادی فر و محمد داود آبادی
انتشارات: یونسکو

تئوری های اقتصاد، یکی از مهمترين روش های موجود برای تخصیص بهینه منابع کمیاب است. اقتصاد آب به چگونگی تولید، توزیع و مصرف بهینه آب می پردازد. بنابر این این مسئله مهم اقتصادی پیش می آید که چگونه می توان منابع کمیاب (آب) را برای ارضای خواسته هایی که با هم در رقابت می باشند تخصیص داد به طوری که حداکثر رفاه جامعه حاصل گردد.
عدم وجود دیدگاه اقتصادی در مدیریت آب کشور و به ویژه پایین بودن قیمت های اقتصادی آب و عدم توجه به دیدگاه های اقتصادی، شرایط بحرانی را برای برخی از واحدهای صنعت آب و فاضلاب کشور رقم زده است. برای اجرای مدیریت راهبردی بهینه در حوزه آب باید بیش از بیش ابزارها و راهکارهای اقتصادی را مورد توجه قرار داد که در این راستا موضوعات کلان مرتبط با اقتصاد آب در این کتاب از جوانب مختلف نقد و بررسی شده است.

این کتاب برای نخسین بار در کشور سعی دارد ضمن ارایه و تشریح جامع تئوری ها، مسایل و تجارب برخی از کشورها با موضوعات مرتبط با تئوری اقتصاد آب، کاربرد هر یک از آن ها را با توجه به شرایط محیطی حاکم بر صنعت آب و فاضلاب به ارایه نمونه های واقعی (واحدهای خودگردان شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی) در اختیار مخاطبان خود قرار بدهد.

اهداف کتاب:
1. مسایل و تئوری های اقتصادی حاکم بر صنعت و آب فاضلاب را به صورت نظری و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار دهد.
2. مدل سازی ریاضی مؤلفه های اصلی اقتصادی (تقاضا، عرضه، هدر رفت آب، سرمایه¬گذاری و ...) با در در نظر گرفتن شاخص ها و شرایط حاکم بر صنعت مانند وضعیت آب هوا، ظرفیت دسترسی به منابع آبی، سطح درآمد خانوارها و ...
3. ضمن جلب توجه مدیران ارشد شرکت های آب و فاضلاب و تصمیم گیران و تصمیم سازان به موضوع اقتصاد آب و فاضلاب، نگاهی علمی و تخصصی به مسایل اقتصادی را به صورت کمی و مدل سازی ریاضی ارایه می دهد.
4. آشنا ساختن دست اندرکاران مسایل اقتصادی با تکنیک های علمی و کمی در تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادی صنعت آب و فاضلاب.
5. پیشنهاد روش های علمی و اقتصادی در قیمت گذاری آب و فاضلاب به منظور بهبود، اصلاح و افزایش تعرفه های آب و فاضلاب

 این کتاب در 8 فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تئوری و مسایل اقتصاد خرد
فصل سوم: تئوری تقاضای آب شهری
فصل چهارم: تخمین تابع تقاضای آب شهری
فصل پنجم: تئوری بنگاه
فصل ششم: تخمین تابع هزینه آب شهری
فصل هفتم: مفاهيم و روش‌هاي قيمت‌گذاري آب شهري
فصل هشتم: وضعیت مؤلفه های اقتصادی صنعت آب و فاضلاب

@shabcheragh_month