دوشنبه, 27 خرداد 1398 ساعت 22:03

معرفی کتاب اقتصاد چرخشی: مفاهیم پایه، تئور‌ی‌ها و تجربه‌ها

هر چند در اقتصاد خطی متعارف، بهینه یابی در زمینه های گوناگون تصمیم‌گیری، هدف آرمانی است، اما در آن استفاده از ضایعات تولید، بازیابی زباله‌های حاصل از مصرف و تخریب و آلودگی محیط زیست، به جد لحاظ نمیشود. این رویکرد منفی در توسعه، پس از دهه ی 1940 آسیبهای جدی متعددی بر محیط زیست هم چون پدیده‌ی گرمایش کره ی زمین، تغییرات محسوس آب و هوایی، نابودی برخی از گونههای گیاهی و جانوری را به همراه آورده است. در آغاز دههی 1970 کشورهایی مانند چین، آلمان و اتحادیه‌ی اروپا و برخی موسسه‌های غیردولتی، فعالیتهای علمی و عملیاتی ارزنده‌ای را در انجام فعالیتهای اقتصادی و در عین کاهش آلودگی و تخریب محیط زیست، استفاده‌ی مجدد از ضایعات تولید و زباله‌ها انجام دادهاند، که منجر به شکلگیری دانش جدید اقتصاد چرخشی شد. در اقتصاد چرخشی، برنامهریزی، منابع، تهیه، تولید، بازفرآوری و طراحی، به عنوان فرآیند و خروجی برای به حداکثر رساندن عملکرد اکوسیستم و رفاه بشری مد نظر است. توجه به مسایل اقتصاد چرخشی، میتواند بخشی از چالش‌های صنعت با محیط زیست را که ارتباط متقابل و مستقیمی با صنعت آب و فاضلاب دارد و برخی تنگناهای مرتبط با ارزش افزوده ی منابع اقتصادی را مرتفع سازد. هم چنین اهمیت به مولفه های اقتصاد چرخشی در صنعت آب و فاضلاب، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد حاکم بر آن و ارتباط متقابل فرآیندهای تامین و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب با محیط زیست و از سویی ارتباط محیط زیست با اقتصاد چرخشی )کاهش آلودگی و بازیافت ضایعات(، میتواند در زمینه‌های گوناگون این صنعت تاثیرگذار باشد. این کتاب در بردارنده‌ی مطالب، نوشتارها، تجربه‌های میدانی کشورها و موسسه‌های غیردولتی پیرامون اقتصاد چرخشی، با رویکرد محیط زیست و صنعت آب و فاضلاب است و در آن ابتدا، موضوع‌های مرتبط با مفاهیم پایه، تئوریها و مبانی نظری اقتصاد چرخشی، بیان و در منظر نقد و بررسی قرار گرفته است و سپس تجربه‌های موفق مدیریتی برخی از کشورها و سازمانهای مستقل در استقرار و به کار گیری این شیوه بیان شده و بر آن است تا خوانندگان محترم را با مبانی پایه، کارکردها و مزایای اقتصاد چرخشی با بیان مصداق‌های عملی و تجربه‌های موفق آشنا سازد. این کتاب در دو بخش شامل 12 فصل تهیه شده است.

 

نویسندگان:

دكتر سيد حسين سجادي‌فر، مسعود خشائي، علي اصغر قانع و محمد داودآبادي

انتشارات دريچه نو سال 1397

 

 

فصل‌های کتاب

بخش اول : تئوریها و مبانی نظری اقتصاد چرخشی

1 . واژه‌های مرتبط با اقتصاد چرخشی

2 . اصول و مبانی نظری

3 . مزایا و فرصت‌ها

4 . مفاهیم پایه در اقتصاد چرخشی

5 . فرآیندها و محدودیت‌ها

6 . کاربرد در عمل

7 . ارزشیابی شاخص‌ها

بخش دوم : نمونه تغییرات عملیاتی اقتصاد چرخشی

8 . اتحادیه‌ی اروپا

9 . آلمان

10 . فرانسه

11 . ژاپن

12 . چین