دوشنبه, 29 مرداد 1397 ساعت 07:53

کتاب «روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران» + PDF

« روشها و نحوه مشارکت عمومی خصوصی در ارائه خدمات الكترونيكی جمهوري اسلامی ايران»

نویسندگان : رضا باقری اصل، نصرالله جهانگرد، مريم جليليان عطار، وحيد چيذری، رويا حسينيان،

فائزه حسينی پزوه، ليال حاجی رجبی، مازيار مباشری، نيلوفر مراد حاصل، سهيل مظلوم

ناشر : سازمان فناوري اطالعات ايران

تاریخ انتشار: 1397

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: