شنبه, 18 خرداد 1398 ساعت 21:56

«موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران: گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» + PDF

 

تهیه و تدوین : آقای احمد مرکز مالمیری

ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح

اظهارنظر کننده : آقای موسی شهبازی غیاثی

 

فایل ← PDF

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: