شنبه, 28 شهریور 1394 12:18

رتبه ایران در شاخص رفاه توسط موسسه لگاتم در سال 2014 اعلام شد

در رتبه بندی سالانه موسسه پژوهشی لگاتم که درباره سطح رفاه در 142 کشور مختلف منتشر شده است؛ 89 معیار تعریف شده که رتبه ایران از بین این 142 کشور 107 شده است .

علل و عوامل عدم دستیابی به توسعه پایدار در اقتصاد به دو عامل اجتماعی ، فرهنگی و زیست محیطی وابسته است.

برای رسیدن به توسعه پایدار مشارکت جهانی، توسعه اقتصاد اجتماعی، مصرف و تولید پایدار، تغییرات جمعیتی، بهداشت عمومی، منابع طبیعی ، حمل و نقل پایدار، تغییرات آب و هوایی و انرژی و بهداشت و سلامت عمومیحائز اهمیت است .

در رتبه بندی سالانه مؤسسه پژوهشی لگاتم که درباره سطح رفاه در 142 کشور مختلف منتشر شده است؛ 89 معیار تعریف شده که رتبه ایران از بین این 142 کشور 107 شده است .

همچنین در شاخص های آزادی اقتصادی ( فضای کسب و کار ) که چهار عامل اقتصادی ، مالی و پولی، حاکمیتی و نیروی کار موثر است مواردی مانند آزادی نیروی کار ، آزادی تجاری ، آزادی کسب و کار ، رهایی از فساد ، حقوق مالکیت، آزادی سرمایه گذاری، اندازه دولت، آزادی پولی و تامین مالی، آزادی مالیاتی و آزادی تجاری مطرح شده که رتبه ایران از بین 178 کشور جهان 171 است.

در درجه ریسک پذیری ایران با رتبه 8.56 هم رده کشورهای افغانستان ، تاجیکستان، عراق و کشور مالی است و پس از آن موزامبیک و میانمار قرار دارد.

در بخش حمایت از حقوق معنوی در سال 2012 رتبه ایران از میان 148 کشور جهان 112 در سال 2013 این رتبه به 122 و در سال 2014 این رتبه به 127 رسید.

در بخش پرداخت های بی قاعده و رشوه ایران از میان 148 کشور جهان در سال 2012 به رتبه 62 در سال 2013 به رتبه 74 و در سال 2014 به رتبه 97 رسیده است.

در بخش بار مقررات دولتی ایران در سال 2012 از میان 148 کشور به رتبه 116 ، در سال 2013 به رتبه 123 و در سال 2014 به رتبه 125 رسیده است.

همچنین در قسمت اسراف مخارج دولتی رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور در رتبه 53 در سال 2013 در رتبه 74 و در سال 2014 در رتبه 82 قرار دارد.

در بخش شفافیت سیاست های دولتی رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور در رتبه 127 جهان در سال 2013 در رتبه 131 و در سال 2014 در رتبه 127 قرار دارد.

در بخش رفتار اخلاقی شرکت ها رتبه ایران به مرور کاهش پیدا کرده است به گونه ای که در سال 2012 از میان 148 کشور این رتبه 66 در سال 2013 این رتبه به 82 و در سال 2014 به 121 رسیده است.

در قسمت کارآمدی هیات مدیره های شرکتی این رتبه در سال 2012 از میان 148 کشور در 105 درسال 2013 در رتبه 119 و در سال 2014 به 122 رسید.

در بخش میزان حمایت از سرمیه گذار رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور در مرتبه 130 در سال 2013 به 123 و در سال 2014 به 117 رسیده است.

در بخش اعتبار مالی کشور رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور در مرتبه 108 در سال 2013 به 118 و در سال 2014 به 115 رسیده است.

همچنین در بخش تورم ایران در سال 2012 از میان 148 کشور در رتبه 142 در سال 2013 در رتبه 148 و در سال 2014 به 143 رسیده است.

در بخش پرداخت و بهره وری ایران در سال 2012 از میان 148 کشور به رتبه 124 در سال 2013 به رتبه 130 و در سال 2014 به 129 رسیده است.

در قسمت ظرفیت کشور برای جذب استعدادها رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور تعیین نشده اما در سال 2013 به 145 و در سال 2014 به 140 رسیده است.

همچنین در بخش تعداد روز تا شروع کسب و کار رتبه ایران در سال 2012 از میان 148 کشور به 34 ، در سال 2013 به 63 و در سال 2014 به 79 رسیده است.

منبع: ایلنا، ندا جعفری

دریافت داده های همه کشورها

لینک سایت اصلی شاخص رفاه لگاتوم

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: