×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 08 ارديبهشت 1396 11:03

تاثير نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک

نویسندگان:  احمدعلي اسدپور

عنوان نشریه:   رسالت مديريت دولتي (مديريت دولتي) :   پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  27 #a004 ; از صفحه 25 تا صفحه 36 .

چکیده:

زمينه: نااطميناني درآمدهاي صادراتي حاصل از نفت و تاثير آن بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک

هدف: بررسي تاثير نااطميناني صادرات بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو اوپک در بازه زماني سال هاي 2000 تا 2013 ميلادي

روش: استفاده از مدل داده هاي ترکيبي سري زماني- مقطعي يا داده هاي ترکيبي مي باشد. براي تعيين نوع مدل مورد استفاده در داده هاي ترکيبي از آزمون هاي مختلفي از جمله آزمون چاو، هاسمن و LM استفاده شده و سپس سه شاخص بي ثباتي صادرات تشريح و از شاخص چهارم براي محاسبه بي ثباتي صادرات در کشوهاي عضو اوپک بهره برداري شده است.

يافته ها: نشان از منفي و معني دار بودن (جدول 5) ضريب نااطميناني صادرات داشته، لذا اين نااطميناني صادرات باعث کاهش در رشد اقتصادي کشورهاي اوپک مي شود. از آنجايي که متغيرها به صورت لگاريتم طبيعي به کار رفته اند، مي توان گفت اگر نااطميناني صادرات يک درصد افزايش يابد رشد اقتصادي به اندازه 0.47 درصد کاهش مي يابد. از طرف ديگر نتايج حاصل از آزمون رابطه عليت نيز بيانگر وجود رابطه عليت از نااطميناني صادرات به رشد اقتصادي است.

نتايج: کشورهاي اوپک بايد با سرمايه گذاري در سرمايه انساني و مادي، افزايش فرآوري محصولات نفتي و تنوع کالاهاي صادراتي، انعطاف لازم را در کاهش ضربه پذيري ناشي از نااطميناني حاصل از درآمد را رقم زنند.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: