سه شنبه, 06 مرداد 1394 ساعت 00:35

تحليل فازي انسجام اجتماعي و رابطه آن با توسعه اقتصادي

نویسندگان: زهرا کریمی موغاری ، اسماعیل ابونوری ، هدی زبیری

عنوان نشریه:  تحقیقات اقتصادی : پاییز 1393 ، دوره 49 ، شماره 3 ، از صفحه 621 تا صفحه 645.

چکیده

انسجام اجتماعي وضعيتي است که چگونگي تعامل و به هم پيوستگي يک جامعه را نشان مي دهد و يکي از مهم ترين دلايل عملکرد متفاوت کشورها در راستاي خلق نهادهاي کارآمد و دستيابي به توسعه اقتصادي به شمار مي رود. هدف اين مقاله برآورد ميزان انسجام اجتماعي در 85 کشور منتخب توسعه يافته و در حال توسعه و بررسي رابطه آن با برخي مولفه هاي توسعه اقتصادي در سال 2010 است. براي اين منظور، از نرم افزار متلب (MATLAB) و دو شاخص "سرمايه اجتماعي" و "برابري در توزيع فرصت ها" براي برآورد شاخص "انسجام اجتماعي" به روش فازي استفاده شده است. ابهام در داده ها، نبود اطلاعات کافي، آمار اندک و دانش محدود در زمينه متغيرهاي موثر بر انسجام اجتماعي از دلايل توجه به منطق فازي براي برآورد شاخص انسجام اجتماعي به شمار مي روند. نتايج اين تحقيق بيانگر همبستگي مثبت و معنادار شاخص انسجام اجتماعي با مولفه هاي توسعه اقتصادي است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: