سه شنبه, 17 شهریور 1394 ساعت 21:36

توسعه مالي و اشتغال زنان در ايران

نویسندگان: خیزران روستايي شلماني , زهرا (ميلا) علمی , زینب غلامي

عنوان نشریه: مهارت آموزي : زمستان 1393, دوره 3 , شماره 10 ; از صفحه 53 تا صفحه 76 .

چکیده:

اشتغال زنان به عنوان نيمي از سرمايه انساني هر جامعه اي مي تواند نقش مهمي را در رشد و توسعه کشور داشته باشد. از ديگر سو، امروزه بنگاه هاي اقتصادي و موسسات مالي براي تسخير بازارها و جلب رضايت مشتريان در حال رقابت هستند. با توسعه مالي مي توان انتظار افزايش به کار گيري نيروي کار را داشت. با وجودي که ادبيات مربوط به توسعه مالي افزايش يافته است، پيوند بين اشتغال و توسعه مالي، به طور ويژه اشتغال زنان، در مطالعات محدودي بررسي شده است. در اين راستا، با استفاده از داده هاي سري زماني موجود و در قالب برآورد مدل سنجي انتخابي، رابطه بين توسعه مالي و اشتغال زنان در اقتصاد ايران مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاکي از آن است که با افزايش توسعه مالي مي توان انتظار داشت که نرخ مشارکت زنان در ايران افزايش يابد.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: