یکشنبه, 01 آذر 1394 ساعت 15:11

تاثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابري درآمد در کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته منتخب

عنوان نشریه : نظریه های کاربردی اقتصاد : بهار1394، دوره2 ، شماره1 ، صفحه63_82

نویسندگان : ابوالفضل شاه آبادی ، سارا ساری گل

چکیده

نابرابري درآمديکي از شاخص هاي مهم توسعه اقتصادي محسوب مي شود که از عوامل متعددي تاثير مي پذيرد. يکي از متغيرهاي اثر گذار بر توزيع درآمد که کمتر مورد توجه مطالعات تجربي بوده است، حقوق مالکيت فکري است. حقوق مالکيت از يکسو با تشويق نوآوري منجر به افزايش بهره وري و توليد شده و موجب کاهش نابرابري درآمد مي شود و از سويي ديگر مي تواند زمينه ايجاد انحصار و افزايش قيمت کالاها، خدمات و فناوري ها را فراهم نموده و موجب بدتر شدن توزيع درآمد شود. براي تشخيص اثر نهايي، مطالعه حاضر به ارزيابي تاثير حقوق مالکيت فکري بر نابرابري درآمد در ميان کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته منتخب در دوره زماني 2011-1990 پرداخته است. نتايج نشان مي دهد، حقوق مالکيت فکري بر شاخص جيني کشورهاي درحال توسعه اثر مثبت و معني دار دارد، حال آنکه اين اثر در کشورهاي توسعه يافته منفي و معني دار است. همچنين براساس نتايج تخمين، متغيرهاي توليد ناخالص داخلي سرانه و درجه باز بودن اقتصاد در هر دو گروه کشورهاي مورد مطالعه بر شاخص جيني اثر منفي و معني دار دارند. علامت ضريب مجذور توليد ناخالص داخلي سرانه در کشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته منفي است و براي کشورهاي توسعه يافته متغير مذکور معني دار نيست. اثر سرمايه انساني بر شاخص جيني در کل کشورها منفي است اما فقط در کشورهاي توسعه يافته معني دار است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: