پنج شنبه, 27 شهریور 1393 ساعت 10:15

بررسي عملکرد ايران در دستيابي به شاخص توسعه انساني (مطالعه موردي: کشورهاي منطقه منا)

نویسندگان: تقي ترابي, سمانه طريقي, محمدرضا پاك روان, حسين سلطاني نژاد

عنوان نشریه:  اقتصاد كاربردي :   زمستان 1393 , دوره  4 , شماره  - ; از صفحه 65 تا صفحه 79 .

چکیده:

شاخص توسعه انساني، شاخصي چند بعدي است که سطج توسعه انساني موجود در يک کشور را نمايه مي سازد. استفاده بهينه از امکانات موجود براي دستيابي به بالاترين مقدار اين شاخص، مي تواند موجبات پيشرفت يک کشور را با هزينه هاي کمتر فراهم سازد. لذا بررسي عملکرد يک کشور در دستيابي به اين شاخص، مي تواند مسير لازم براي ارائه سياست هاي موثر بر روند تغييرات آن را ميسر سازد. در مطالعه حاضر، عملکرد کشور ايران در بين کشورهاي منطقه ي منا در دستيابي به شاخص توسعه انساني، با استفاده از رهيافت تحليل پوششي داده ها مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشان مي دهدکه با توجه به ورودي ها و خروجي هاي منتخب، ايران در دستيابي به شاخص توسعه ي انساني داراي 88 درصد کارايي و 12 درصد ناکارايي مي باشد. طبق اين نتيجه، اگر کشور ايران در استفاده از منابع و ظرفيت هاي موجود، حداکثر کارشناسي و دقت لازم را داشته باشد، مي تواند شاخص HDI را از مقدار 0.702 به 0.837 ارتقاء دهد. لذا، پيشنهاد مي شود که سياست گذاران، مديران اجرائي و نهادها، در جهت استفاده بهينه از موجودي منابع براي افزايش سطح توسعه يافتگي افراد جامعه، گام هاي اساسي بردارند.

«متن کامل»

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: