سه شنبه, 15 مهر 1382 ساعت 00:00

برآورد تأثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

تحقیقات اقتصادی، دوره 40، شماره 4، زمستان 1384

 

سبحانی حسین ؛ محمدی گیگلو اسلام

 

در این تحقیق تأثیر متغیرهای اقتصادی بر توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تجزیه و تحلیل شده است.نتایج براورد مدل اقتصادسنجی با ادغام داده های مربوط به 37 کشور در حال توسعه، طی سالهای 1998 تا 2002 با فرض اثرات مشترک و با موزون کردن داده ها نسبت به مقاطع نشان می دهد که توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه تابعی از چهار عامل طرف تقاضا یعنی درآمد،تجارت خارجی،ساختار صنعتی اقتصادو سرمایه انسانی است که می توان تأثیرشان را چنین تشریح کرد:

 

1-با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه،منابع مالی بیشتری از تأمین نیازهای ضروری فارغ شده و مصروف سرمایه گذاری بیشتر در زیر ساخت های فناوری اطلاعات و تقاضای IT می شود.

 

2-فناوری های نوین می توانند از طریق کانالهلیی مثل صادرات و واردات در کشور نفوذ کند.بنابراین هرچه صادراتو واردات کالاها و خدمات در کشوری بال باشد،یا به عبارت دیگر اقتصاد برای تجارت خارجی بازتر باشد، بیشتر در معرض نفوذ IT می شود.

 

3-بزرگی بخش خدمات(نماینده ساختار صنعتی اقتصاد) در اخذ IT مؤثر است،زیرا نفاوری اطلاعات،فناوری است که بیشترین کاربرد را در بخش خدمات،به خصوص خدمات اطلاعات در بردارد.

 

4-افراد آموزش دیده(سرمایه انسانی)هم در یادگیری و به کارگیری فناوری نوین مزیت رقابتی دارند و هم موجب ایجاد تقاضای مؤثری برای محصولات دیجیتالی می شوند، بنابراین سرمایه انسانی نیز در توسعه IT مهم است.

 

کلیدواژگان: تجارت؛ خدمات؛ رشد اقتصادی؛ سرمایه انسانی؛ فناوری اطلاعات؛ کشورهای در حال توسعه

 

فایل pdf

 

منبع: مجله تحقیقات اقتصادی

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: