سیاح، سید امیر در دارایان

سیاح، سید امیر در دارایان (2)

 دکتر سید امیر سیاح

عضو مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

آدرس صفحه شخصی در مرکز پژوهشهای مجلس

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1374

کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه تهران، 1377

دکتری: مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی تهران، 1394