میثمی، حسین در دارایان

میثمی، حسین در دارایان (2)

 دکتر حسین میثمی

عضو هیئت علمی پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشکده پولی و بانکی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق تهران

کارشناسی ارشد: اقتصاد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق تهران

دکتری: اقتصاد معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق تهران