یاری، حمید در دارایان

یاری، حمید در دارایان (7)

دکتر حمید یاری

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه بوعلی سینای همدان

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصادی پولی و مالی از دانشگاه تهران