خواجه نائینی، رضا در دارایان

خواجه نائینی، رضا در دارایان (18)

 دکتر رضا خواجه نائینی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1356 در مشهد

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1378

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1383

دکتری:  اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسئولیتهای مهم:

 معاون اقتصادی شهرداری مشهد

دوشنبه, 19 آبان 1393 ساعت 10:17

خواجه نائینی: توسعه یا رشد صادرات؟!