اصفهانی، حمیده در دارایان

اصفهانی، حمیده در دارایان (0)

دکتر حمیده اصفهانی

عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

آدرس صفحه شخصی در آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد: 

        دکتری: