فدایی، مهدی در دارایان

فدایی، مهدی در دارایان (4)

دکتر مهدی فدایی

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 آدرس صفحه شخصی در آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir(تشابه اسمی دارد)

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: