میرجلیلی، سید حسین در دارایان

میرجلیلی، سید حسین در دارایان (2)

 دکتر سید حسین میرجلیلی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سایت شخصی

آدرس صفحه شخصی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: -

کارشناسی ارشد پیوسته: اقتصاد و معارف اسلامی از

دانشگاه امام صادق (ع) تهران، 1369

دکتری: اقتصاد  از دانشگاه امام صادق (ع) تهران، 1380