مطلبی، سید محمد موسی در دارایان

مطلبی، سید محمد موسی در دارایان (0)

سید محمد موسی مطلبی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی - گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

آدرس صفحه شخصی در جهاد دانشگاهی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        تحصیلات حوزوی: فقه و اصول از حوزه مشهد و تهران

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم

        دکتری: دانشجوی اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد