شکیبا، احمد در دارایان

شکیبا، احمد در دارایان (0)

احمد شکیبا

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی - گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

آدرس صفحه شخصی در جهاد دانشگاهی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

        تحصیلات حوزوی: 12 سال تا خارج فقه و اصول

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1376

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1379

        دکتری: -