رنجبرکی، علی در دارایان (0)

دکتر علی رنجبرکی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی - گروه اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

آدرس صفحه شخصی در جهاد دانشگاهی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه مفید قم، 1380

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه فردوسی مشهد، 1382

        دکتری: اقتصادتوسعه و اقتصاد سنجی از آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

        تهران، 1389